Formularze, które są również po słowacku, służą tylko jako wzór i pomoc przy wypełnianiu, na urzędach czy szkołach jest oczywiście potrzebne wypełnić druki niemieckie .

1. sytuacja– opiekunka otrzymuje zasiłki TYLKO w Austrii (czyli Ubezpieczalnia Socjalna na Słowacji jej odebrała prawo do pobierania zasiłków na podstawie austiackiej działalności gospodarczej)

Najszybszym sposobem, jak w Austrii uzyskać zasiłki rodzinne, jest pójść osobiście do odpowiedniej filii Ubezpieczalni Socjalnej RS i odebrać potwierdzenie o zatrzymaniu wypłaty zasiłków rodzinnych. Do tego celu służy formularz *E411*. Lepiej, gdy wnioskujący da potwierdzić druk w języku niemieckim. Ubezpieczalnia Socjalna wypełni część B. Trzeba okazać się również *austriackim zaświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej* oraz *zaświadczenie meldunkowe*.

*Dokumenty i druki potrzebne do podania wniosku o zasiłki rodzinne.*

– Wniosek – *Beih1 – Antrag auf Familienbeihilfe** -* można wypełnić na komputerze i wydrukować lub wydrukować i następnie wypełnić ręcznie.

*E411-SK (słowacki wzór) E411-DE -* do wydrukowania (potwierdza Ubezpieczalnia Słowacka)

– Wypełniony druk *E401 * (potwierdza Urząd Pracy RS, sekcja państwowych zasiłków socjalnych)*
– Akty urodzenia dzieci – przetłumaczone na niemiecki
– Kopia zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
– Kopia dowodu osobistego
– Zaświadczenie o rozwodzie (prawomocne orzeczenie sądu) (lub akt małżeństwa, jeżeli małżonek/małżonka nie otrzymuje na Słowacji zasiłków rodzinnych) – przetłumaczone na niemiecki
– Uczniowie – zaświadczenie o uczęśczaniu do szkoły – tłumaczenie na niemiecki
– Studenci – zaświadczenie o odbywaniu studiów na druku *E402* w języku niemieckim. Szkoła potwierdza część B druku. Druk w języku słowackim można znaleźć tutaj-*E402 v SJ*

2. sytuacja – na Słowacji są nadal otrzymywane zasiłki rodzinne (obojętnie czy je otrzymuje opiekunka lub jej małżonek) – w Austrii się składa tylko wniosek o dopłacenie różnicy.

Zamężnym matkom lub matkom żyjącym w spółnym gospodarstwie domowym z partnerem są zasiłki rodzinne wypłacane raz w roku, z możliwością otrzymania zasiłku rok wstecz. Pod uwagę jest brany rok kalendarzowy. O wypłacenie zasiłków trzeba wnioskować co rok.

W wypadku, że zasiłki na Słowacji otrzymuje małżonek/ka, trzeba podać wniosek o wypłacenie różnicy – Differenzzahlung. Do tego celu służy druk *Beih38*. Potrzebne załączniki do wniosku: *zaświadczenie o wysokości wypłaconych zasiłków małżonka/ki za poprzedni rok kalendarzowy*. Na druku *E411* to potwierdza odpowiednia filia Ubezpieczalni Socjalnej po okazaniu zaświadczenia o wysokości dochodów.

– Zamężne matki z dziećmi muszą dołączyć akt małżeństwa przetłumaczony na niemiecki
– wdowy akt zgonu małżonka/ki  przetłumaczony na niemiecki

– można żądać o dodatek na niepełnosprawne dziecko (*stopień niepełnosprawności musi być min. 50% i dziecko nie może być w stanie, gdy jest zdolne do wyżywienia siebie samego)

– zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka wystawia lekarz specjalista na druku E407*). O dodatek na niepełnosprawne dziecko trzeba złożyć samodzielny wniosek na druku *Bei3* (oczywiście trzeba wcześniej wysłać “normalny” wniosek o zasiłki rodzinne, czyli druk Beih38 lub Beih1).

Zasiłki rodzinne i dodatek na niepełnosprawne dziecko można żądać również wstecz, do pięciu lat od daty złożenia wniosku.

W obu sytuacjach są potrzebne jeszcze następne dokumenty:

– umowa – Werkvertrag podpisana z rodziną (pacjentem lub zastępcom) lub też pisemne oświadczenie pacjenta lub jego zastępcy o wykonywanej czynności opiekunki w danym okresie czasu.
– faktury lub inne dokumenty o dochodach jako dowody rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej
– zaświadczenie o aktualnym obowiązkowym ubezpieczeniu socjalnym – zaświadczenia o zapłaconych stawkach (zapłacone czeki od SVA lub zaświadczenie z SVA o powstaniu ubezpieczenia, lub też zaświadczenie o tym, że nie ma żadnych długów wobec ubezpieczalni)**