I.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť ATENA – PERSONAL CONSULTING s.r.o., so sídlom Komenského 1207/13, 050 01 Revúca, IČO 46 004 441, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č.: 19605/S (ďalej len „Prevádzkovateľ” alebo „spoločnosť ATENA“), je prevádzkovateľom internetovej stránky https://rakuskopraca.atena.sk (ďalej len „Webová stránka”) a poskytovateľom služieb na Webovej stránke.

Prevádzkovateľ internetovej stránky https://rakuskopraca.atena.sk vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ATENA (ďalej len „VOP”), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom a sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb.

Prevádzkovateľ vykonáva konzultačné, poradenské a asistenčné služby pri nasledovných právnych úkonoch:

 • spracovanie žiadosti o materský príspevok v Rakúsku – Wochengeld
 • spracovanie žiadosti o rodičovský príspevok v Rakúsku
 • spracovanie žiadosti o poskytovanie prídavkov na deti v Rakúsku
 • spracovanie žiadosti o založenie živnosti v Rakúsku
 • spracovanie žiadosti o pozastavenie živnosti v Rakúsku
 • spracovanie žiadosti o zrušenie živnosti v Rakúsku
 • spracovanie žiadosti o preloženie živnosti v Rakúsku
 • spracovanie ročného zúčtovania príjmov
 • vypracovanie daňového priznania v Slovenskej republike a v Rakúsku
 • zastupovanie pri komunikácii so Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA)
 • zastupovanie pri komunikácii s Wirtschaftskammer Österreich (WKO)

(ďalej len „služby prevádzkovateľa“)

Nasledovné pojmy pre účely VOP a pre vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Záujemcom o služby sa interpretujú nasledovným spôsobom:

Záujemca o služby je fyzická osoba a/alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá využíva služby poskytované na Webovej stránke.

Služby predstavujú produkty, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Záujemcom o služby predovšetkým prostredníctvom Webovej stránky.

 

II.SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZÁUJEMCOM O PRÁCU

Záujemca o prácu je fyzická osoba a/alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá si pomocou Služieb poskytovaných Záujemcom o prácu hľadá vhodné zamestnanie. Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Záujemcom o prácu, sú bezplatné a slúžia ako pomoc pri vyhľadaní pracovnej príležitosti prostredníctvom Webovej stránky. Pre využívanie Služieb poskytovaných Záujemcom o prácu sa vyžaduje ich registrácia na Webovej stránke. Záujemca o prácu sa registruje uvedením ľubovoľného prihlasovaciu e-mailu, prihlasovacieho mena a hesla. Záujemca o prácu môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu.

Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí najmä možnosť prostredníctvom Webovej stránky:

Odpovedať resp. reagovať na zverejnenú Pracovnú ponuku. Záujemca o prácu je oprávnený reagovať na Pracovnú ponuku zverejnenú na Webovej stránke.

Vytvoriť si na Webovej stránke svoj vlastný profil, ktorý Prevádzkovateľovi umožní lepšie vyhľadávanie Pracovnej ponuky. Súčasťou profilu sú prihlasovacie meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, ako aj údaj o pracovných pozíciách, o ktoré má Záujemca o prácu záujem.

Stiahnuť a vyplniť prihlasovací formulár, s názvom požadovanej pracovnej pozície v príslušnom jazyku. Vyplnené a podpísané prihlasovacie formuláre sú podkladom pre spracovanie údajov a vyhľadávanie vhodnej Pracovnej ponuky pre Záujemcu o prácu.

Registrácia alebo odporučenie nového Záujemcu o prácu.

III.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ v rozsahu Služieb poskytovaných Záujemcom o prácu eviduje odpovede odoslané Záujemcami o prácu (ďalej len „Reakcia”) na Pracovné ponuky zverejnené na Webovej stránke. Prevádzkovateľ v rozsahu služieb poskytovaných svojim Klientom spracuje Reakcie na Pracovné ponuky zverejnené na Webovej stránke.

Reakcie na Pracovné ponuky zverejnené na Webovej stránke odoslané Záujemcami o prácu obsahujú údaje, ktoré sa podľa 4§ zákona č. 122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov) považujú za osobné údaje.

Pred alebo odoslaním Reakcie na Pracovnú ponuku Záujemca o prácu vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

Profil Záujemcu o prácu alebo Reakcia na Pracovnú ponuku môžu obsahovať najmä tieto údaje:

Titul, Meno, Priezvisko,

Pohlavie,

Dátum a miesto narodenia,

Štátna príslušnosť,

Národnosť,

Kontaktné údaje (e-mail alebo telefón),

Určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem,

Určenie lokality, v ktorej hľadá prácu,

Uvedenie ďalších údajov v Profile a/alebo v Reakcii je na výlučnom rozhodnutí dotknutého Záujemcu o prácu. Jedná sa o nasledovné údaje, ktoré sú súčasťou Profilu uchádzača:

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie,

Výučný list v obore,

Pracovné skúsenosti, certifikáty,

Jazykové a iné znalosti,

Súčasťou Profilu Záujemcu o prácu je aj Dotazník, ktorého vyplnenie je založené na dobrovoľnosti a umožňuje Prevádzkovateľovi lepšie vyhľadanie vhodnej pracovnej príležitosti Záujmecovi o prácu.

Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie definovanej v ustanovení § 13 Zákona o ochrane osobných údajov.

Bez poskytnutia výslovného súhlasu Záujemcu o prácu Prevádzkovateľ a Klient Prevádzkovateľa nie sú oprávnení spracovať údaje Záujemcu o prácu.

Pred odoslaním Reakcie na Pracovnú ponuku zverejnenú na Webovej stránke Záujemca o prácu preukázateľným spôsobom poskytne svoj súhlas, aby v Reakcii uvedené údaje boli spracované konkrétnym Klientom Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľom. Súhlas je daný na dobu neurčitú.

Prevádzkovateľ spracuje údaje uvedené v Reakciách Záujemcu o prácu výlučne za účelom poskytnutia pomoci Záujemcom o prácu pri vyhľadaní pracovnej príležitosti formou archivácie Reakcií odoslaných Záujemcom o prácu na Pracovné ponuky zverejnené Klientmi.

Záujemca o prácu môže kedykoľvek vyžiadať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracované, prípadne v akom rozsahu Prevádzkovateľ alebo klient tieto údaje eviduje. Záujemca o prácu je oprávnený kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa alebo Klienta o likvidáciu údajov, ktoré o ňom Prevádzkovateľ alebo Klient eviduje.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi Klienta, Záujemcov o prácu, Prepravcu a/alebo Objednávateľa opatrovateľskej služby, budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa Zákona o ochrane osobných údajov, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie/poskytnutie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.

V zmysle § 62 zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov Záujemca o prácu súhlasí s využívaním jeho elektronického kontaktu na účely priameho marketingu týkajúceho sa tovaru alebo služieb Prevádzkovateľa a jeho Klientov.

IV.SLUŽBY POSKYTOVANÉ KLIENTOM

Zverejnenie Pracovnej ponuky. Prevádzkovateľ zverejňuje Pracovné ponuky svojich Klientov a je oprávnený zverejniť ich Pracovnú ponuku na Webovej stránke. Pracovná ponuka sa zverejňuje podľa nasledujúcich pravidiel:

Klient sám alebo prostredníctvom Prevádzkovateľa zverejní Pracovnú ponuku, na základe ním poskytnutých požiadaviek a určí jej obsah. Pracovná ponuka musí obsahovať aspoň minimálne kritériá stanovené Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Pracovnú ponuku tak, aby tá bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi na Webovej stránke.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť už zverejnenú Pracovnú ponuku:

Ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami alebo dobrými mravmi,

V ktorej Klient podmieňuje sprostredkovanie práce a/alebo prijatie do zamestnania resp. obdobného pracovného pomeru platbou manipulačného alebo iného poplatku,

Ktorá je neúplná, alebo zavádzajúca, alebo obsahuje nepravdivé údaje, alebo z iných dôvodov znižuje úroveň Služieb poskytovaných na Webovej stránke,

S reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o produktochalebo Službách Klienta alebo tretej osoby,

Ktorá môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo tretej osoby,

Erotického charakteru, resp. také, ktoré vzbudzujú podozrenie, že sa môže jednať o tento typ práce,

Duplicitne zverejnenú jedným Klientom na Webovej stránke.

Ďalšie služby uvedené na Webovej strany: Personálny leasing, Brigádnický servis, Sprostredkovanie zamestnanca.

VII.VZNIK, ZMENA A ZÁNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:

Písomnou dohodou zmluvných strán.

Odstúpením od Zmluvy Prevádzkovateľom, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo týchto VOP. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje najmä:

zverejnenie Pracovnej ponuky Klientom v rozpore s ustanoveniami VOP,

využívanie údajov o Záujemcoch o prácu Klientom získaných z databázy Prevádzkovateľa na iný účel ako na vyhľadávanie vhodného zamestnanca,

využívanie Služieb poskytovaných na Webovej stránke na hromadné rozosielanie elektronických správ, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie o produktoch a službách, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi, alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb,

klient koná v rozpore so zmluvou a/alebo týmito VOP a/alebo dobrými mravmi, a ak tým, najmä na základe negatívnych ohlasov zo strany používateľov Webových stránok, môže byť podľa odôvodneného názoru Prevádzkovateľa poškodené jeho dobré meno a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných Služieb.

Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy sa doručuje druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v registrácii alebo na ním uvedenú e-mailovú adresu.

 

VIII.CENA SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena Služby poskytovanej Prevádzkovateľom na Webovej stránky, pre ktorú sa nevyžaduje uzavretia osobitnej zmluvy je bezplatné.

Ceny Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom, pre ktoré sa vyžaduje uzavretie osobitnej zmluvy závisia od dohody zmluvných strán v závislosti od jednotlivých tipov zmluvných vzťahov.

 

IX.ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku Služby poskytnutej (zverejnenej) na Webovej stránke, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich gramatickú správnosť.. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služby na Webovej stránke.

Klient je povinný chrániť údaje získané z Reakcie pred akýmkoľvek zneužitím, je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti Klient v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti.

Klient sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.

Prevádzkovateľ negarantuje Záujemcom o prácu nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani trvanie pracovného alebo obdobného pomeru.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Webových stránok, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

 

X.REKLAMAČNÝ PORIADOK

Klient má právo reklamovať chybu („ďalej len Chyba”), ktorá sa vyskytla na Webovej stránke Prevádzkovateľa v súvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie najmä nefunkčnosť Služieb uvedených v Objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 6 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak Služby nie sú u Klienta dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Klienta na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.

Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Klient Chybu zistil alebo mohol zistiť.

Reklamáciu je Klient oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa, faxom na číslo: +421 948188467 e-mailom na adresu: reklamacie@atena.sk pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia.

 

XI.SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Klientov formou zverejnenia zmien na Webových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.

Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 04.12.2014 .