Dvojité zdanenie

Domov/Nezaradené/Dvojité zdanenie

Dvojité zdanenie

Riziko dvojitého zdanenia vzniká vtedy, ak vaše príjmy majú právo zdaňovať dve krajiny, pretože napríklad:

Hoci v týchto situáciách stále podliehate daňovým zákonom krajiny vášho pobytu, povinnosť platiť dane budete mať možno aj v druhej krajine. 

Našťastie však väčšina krajín Európskej únie uzavrela zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Tieto zmluvy obvykle predchádzajú dvojitému zdaneniu:

  • podľa mnohých dvojstranných daňových zmlúv sa daň, ktorú ste zaplatili v krajine, kde pracujete, započíta voči dani, ktorú máte zaplatiť v krajine vášho pobytu,
  • v iných prípadoch je príjem z krajiny, v ktorej pracujete, zdaniteľný len v tejto krajine aoslobodený od dane v krajine vášho pobytu.

Na Slovensku je dvojité zdanenie ošetrené Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku z roku 1978.

Daňové sadzby v týchto dvoch krajinách budú pravdepodobne odlišné. Ak je sadzba dane v krajine, kde pracujete, vyššia, bude vami zaplatená daň konečná, a to aj vtedy, ak sa táto daň započíta voči dani, ktorú máte zaplatiť v krajine vášho pobytu, alebo ak vás krajina vášho pobytu oslobodí od akejkoľvek ďalšej dane.

Aby ste mohli požiadať o uplatnenie ochrany pred dvojitým zdanením, budete pravdepodobne musieť preukázať, kde máte pobyt a že ste už zaplatili dane z vašich príjmov. Preto si vopred u príslušných daňových orgánov, aké doklady a dokumenty budete musieť predložiť.

 

Ktorá krajina vás môže zdaniť?

Pre občanov EÚ, ktorí žijú, pracujú alebo sa zdržiavajú mimo svojich domovských krajín, neexistujú celoeurópske pravidlá o zdaňovaní príjmov.

Krajina, v ktorej ste rezidentom na daňové účely, môže vo všeobecnosti zdaniť vaše celkové príjmy kdekoľvek na svete, ktoré pochádzajú či už zo závislej činnosti a podnikania, alebo z iných zdrojov. Medzi tieto príjmy patria mzdy, dôchodky, dávky, príjmy z majetku alebo iných zdrojov alebo z kapitálových ziskov z predaja majetku, a to v ktorejkoľvek krajine na svete.

Hoci má každá krajina vlastné vymedzenie daňového domicilu:

  • za daňového rezidenta budete spravidla považovaný v tej krajine, kde sa zdržiavate viac než 6 mesiacov do roka;
  • ak žijete v inej krajine EÚ menej než 6 mesiacov do roka, zostávate spravidla daňovým rezidentom vo vašej domovskej krajine

Rovnaké zaobchádzanie

Podľa pravidiel EÚ platí, že bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte EÚ ste považovaný za daňového rezidenta, mali by ste mať rovnaké daňové povinnosti ako občania daného štátu a za rovnakých podmienok Napríklad v krajine, kde ste daňovým rezidentom alebo odkiaľ pochádza váš celý alebo takmer celý príjem, by ste mali mať nárok na:

  • všetky dostupné rodinné dávky a daňové odpočty na náklady na starostlivosť o deti, a to aj vtedy, ak vznikli v inom členskom štáte EÚ,
  • všetky dostupné daňové odpočty na úroky z hypoték, a to aj za nehnuteľnosť, ktorú vlastníte v inej krajine EÚ,
  • spoločný daňový výmer s manželským partnerom, ak je to v tejto krajine možné

 

 

 

Zdroj: http://europa.eu/index_sk.htm

About the Author:

Leave A Comment