Rozhodli ste sa pracovať v zahraničí a nie je vám jasné čo všetko musíte vybaviť?

Ak je pre Vás behanie po úradoch a vypĺňanie formulárov stresujúce, odporúčame Vám spoľahnúť sa na profesionálnu personálnu agentúru, ktorá všetko vybaví za Vás. Jednou z najväčších na slovenskom trhu je  agentúra ATENA – PERSONAL CONSULTING s.r.o. My Vám v tomto článku poradíme, na čo by ste mali pamätať a aké formality by ste si mali vybaviť aby Váš pobyt bol pohodový a úspešný.

Zoznam dokumentov, ktoré si so sebou zobrať

 • Uistite sa, či máte platný občiansky preukaz
 • Zistite si, aké povolenia (v súvislosti s pobytom a prácou) sa na vás vzťahujú na území štátu, v ktorom chcete žiť a pracovať.
 • Výpis z registra trestov , ktorý musí byť úradne preložený
 • Akékoľvek právne doklady potvrdzujúce váš osobný stav, napr. rodný list, sobášny list.
 • Nechajte si  zabezpečiť , najlepšie cez overenú pracovnú agentúru pracovnú zmluvu. Tá za Vás overí, resp. Vám zabezpečí pracovné podmienky, výšku vyplácanej mzdy, spôsob vyplácania mzdy, platenie povinných odvodov, miesto výkonu práce, druh práce, dĺžku pracovného pomeru a pod.
 • Originály dokumentov, ktoré potvrdzujú vaše skúsenosti v odbore (činnosť a dĺžku), rovnako úradne preložené
 • Originály diplomov a odborných certifikátov, ktoré osvedčujú vašu odbornú kvalifikáciu, rovnako úradne preložené
 • Agentúra Vám tiež zistí, či je potrebné nostrifikovať vašu kvalifikáciu na území štátu, v ktorom chcete vykonávať prácu podľa svojej odbornosti
 • Vodičský preukaz, ktorý platí aj na území vybranej krajiny
 • Fotografie zo súčasnosti (najčastejšie vo veľkosti pasu)
 • Jazykové a úradné preklady vašich dokladov o vzdelaní alebo o získanej kvalifikácii Vám tiež vie zabezpečiť agentúra, ak ju o to požiadate

Formality, ktoré je potrebné splniť

Informujte všetky príslušné inštitúcie o vašom odchode do zahraničia. Majte na zreteli, že si musíte plniť oznamovaciu povinnosť voči inštitúciám ako je zdravotná poisťovňa a sociálna poisťovňa pri odchode do zahraničia. Aj tieto úkony za Vás urobí Vami vybratá pracovná agentúra.

 • Uistite sa, že či má vaša rodina, vaši priatelia a všetky dôležité inštitúcie na Váš nový kontakt a zároveň si zabezpečte, aby Vám bola zasielaná pošta na novú adresu.
 • Zoberte si so sebou finančnú rezervu na prvý mesiac pobytu, resp. na návrat domov.
 • Každá profesionálna personálna agentúra Vám v rámci servisu vie zabezpečiť dopravu, niektoré, ako napr. ATENA- PERSONAL CONSULTING s.r.o. dokonca z Vami zadaného miesta vyzdvihnutia.

Sociálne zabezpečenie

Súčasťou vybavenia je prihlásenie sa do systému sociálneho zabezpečenia danej krajiny. V mnohých štátoch EÚ, teda aj v Rakúsku,  je registrácia do sociálnych fondov povinná. Na to, aby bola zabezpečená medzinárodná spolupráca v tejto oblasti, sa používajú v rámci Európskej únie tzv. E formuláre. Tieto formuláre obsahujú všetky informácie potrebné na určenie a potvrdenie práva na dávky. Ešte pred odchodom zo SR je vhodné vyžiadať si tlačivá od príslušných úradov – Sociálnej poisťovňe. Tie potom treba predložiť v inštitúcii príslušnej podľa miesta bydliska alebo prechodného pobytu.  Aj tu Vám s vybavovaním vie pomôcť profesionálna personálna agentúra.

Zdravotná starostlivosť

 • Keď v členskom štáte EÚ, v ktorom sa zdržiavate len dočasne, náhle ochoriete alebo budete mať nehodu,  máte nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť. Pred cestou je však nevyhnutné navštíviť príslušnú zdravotnú poisťovňu, ktorá vydá potvrdený predpísaný formulár E 106 SK, E 109 SK, E 120 SK, E 121 SK, E 112 SK, atď. tzv. nárokové doklady. Na základe týchto formulárov máte nárok na krytie nákladov na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu slovenskou zdravotnou poisťovňou poskytnutú v mieste bydliska.
 • Pre uľahčenie poskytovania potrebnej zdravotnej starostlivosti sa oplatí mať Európsky preukaz zdravotného poistenia alebo náhradný certifikát k Európskemu preukazu zdravotného poistenia, ktorým potvrdzujete, že patríte do systému zdravotného poistenia v nejakom členskom štáte a ktorý zároveň umožňuje dostať okamžitú zdravotnú starostlivosť v krajine, v ktorej sa dočasne zdržiavate.
 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v jednotlivých členských štátov si vyžaduje hradenie spoluúčasti priamo poistencom, z toho dôvodu môže byť od vás vyžadovaná platba v hotovosti. Ak sa chcete vyhnúť hradeniu spoluúčasti odporúčame vám uzavrieť pred odchodom komerčné poistenie.
 • Ak užívate lieky, ktoré sú viazané na lekársky predpis alebo ak trpíte chronickým ochorením, nezabudnite navštíviť pred odchodom vášho lekára a liekmi sa dostatočne predzásobiť.
 • O preplatenie nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť môžete požiadať už počas vášho pobytu v niektorom členskom štáte EÚ (mimo EÚ). Ak nevyužijete túto možnosť, môžete požiadať o refundáciu platby v hotovosti po návrate do SR. Na príslušnej pobočke zdravotnej poisťovni vyplníte tlačivo: Žiadosť o refundáciu platby v hotovosti za vecné dávky poskytnuté v EÚ (Žiadosť o refundáciu platby v hotovosti za vecné dávky poskytnuté v cudzine mimo EÚ) a priložíte k nej:
  • originál dokladu o zaplatení,
  • záznam z ošetrenia alebo doklad s rozpisom poskytnutých výkonov, prípadne predpísaných liekov,
  • prípadne ďalšie doklady, ktoré ste dostali.

Po návrate na Slovensko

Hneď po príchode na Slovensko je potrebné:

 • Nezabudnúť na oznamovaciu povinnosť na Zdravotnej a Sociálnej poisťovni, ktorá vyplýva aj z legislatívy SR.
 • V prípade, že ste nezamestnaný a chcete si hľadať prácu, môžete sa zaevidovať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta pobytu, kde budete musieť zdokladovať vašu predchádzajúcu činnosť.
 • Po skončení zamestnania v zahraničí máte možnosť žiadať o dávky v nezamestnanosti od štátu, kde ste vykonávali zamestnanie. Aby ste mohli tieto dávky poberať, musíte splniť podmienky, ktoré pre priznanie dávok v nezamestnanosti stanovujú právne predpisy štátu výkonu zamestnania.
 • Po návrate do SR je nutné sa zaregistrovať na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v sedemdňovej lehote.
 • Po príchode zo zahraničia musíte každoročne riešiť nepopulárny osobný finančný problém – vyrovnať si vlastnú daňovú povinnosť. To, či musíte podať daňové priznanie, ak ste mali aj príjem zo zahraničia, závisí aj od toho, či máte na Slovensku obmedzenú alebo neobmedzenú daňovú povinnosť.
 • S vypracovávaním daňových priznaní na Slovensku a/alebo v Rakúsku Vám pomôže buď Váš daňový poradca alebo sa môžete zaregistrovať na tejto stránke a obrátiť sa na naše profesionálny personál a bohaté skúsenosti.