Vaše zdravotné poistenie a európsky preukaz zdravotného poistenia

Domov/Nezaradené/Vaše zdravotné poistenie a európsky preukaz zdravotného poistenia

Vaše zdravotné poistenie a európsky preukaz zdravotného poistenia

Krajina, ktorá zodpovedá za vaše sociálne zabezpečenie vrátane vášho zdravotného poistenia, sa v EÚ určuje podľa vašej ekonomickej aktivity a vášho miesta pobytu, nie podľa vašej štátnej príslušnosti. Uistite sa, že viete, ktorý systém sociálneho zabezpečenia sa na vás vzťahuje. Krajinu, v ktorej ste poistený, si nemôžete vybrať sám.

Rozdiely v poskytovaných službách

Krajiny EÚ si určujú vlastné pravidlá týkajúce sa nárokov na dávky a služby. Napríklad v prípade, ak požiadate o domácu lekársku starostlivosť v krajine, v ktorej v súčasnosti žijete, pravdepodobne nebudete mať nárok na rovnaké služby a rovnaké ceny ako vo svojej domovskej krajine.

Zdravotné poistenie v prípade krátkodobých pobytov

Ak neočakávane ochoriete počas dočasného pobytu v zahraničí napr. počas dovolenky, služobnej cesty alebo štúdia, máte ako občan EÚ nárok na akékoľvek lekárske ošetrenie, ktoré nemôže počkať do vášho návratu domov. Máte rovnaké práva na zdravotnú starostlivosť ako poistenci danej krajiny.

Počas všetkých ciest do zahraničia by ste mali mať so sebou svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Tento preukaz je fyzickým dôkazom toho, že ste poistený v krajine EÚ, a zjednoduší proces platby a náhrady výdavkov.

Ak nemáte európsky preukaz zdravotného poistenia alebo ak ho nemôžete použiť (napríklad v prípade súkromnej zdravotnej starostlivosti), nemôže vám byť ošetrenie odmietnuté. Je však možné, že zaň budete musieť zaplatiť vopred a vaše výdavky si nahradiť po návrate domov.

Existujú veľké rozdiely v postupoch medzi neplánovanou zdravotnou starostlivosťou (ak neočakávane ochoriete) a plánovaným lekárskym ošetrením (ak cestujete do zahraničia osobitne s cieľom získať lekárske ošetrenie).

Ako získať európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP)

V niektorých krajinách sa európsky preukaz zdravotného poistenia vydáva spolu s vnútroštátnou kartou poistenca. V iných krajinách oň musíte požiadať. Jeho vydanie by malo byť bezplatné. Mali by ste ho získať bezplatne vo vašej zdravotnej poisťovni ešte pred odchodom do zahraničia.

Obmedzenia týkajúce sa používania európskeho preukazu zdravotného poistenia:

  • príslušníci nečlenských krajín EÚ nemôžu využiť európsky preukaz na lekárske ošetrenie v Dánsku
  • Príslušníci Chorvátska nemôžu využiť európsky preukaz vo Švajčiarsku.
  • Preukaz nepokrýva záchranné služby a repatriáciu. Nepokrýva ani prevoz zo zahraničia domov v prípade vážneho ochorenia alebo úrazu. Na pokrytie týchto výdavkov takisto potrebujete osobitné poistenie.
  • Preukaz nepokrýva služby súkromnej zdravotnej starostlivosti ani náklady naplánované ošetrenie v inej krajine EÚ.

S európskym preukazom zdravotného poistenia máte nárok na zdravotnú starostlivosť a na náhradu výdavkov, ktoré vám vznikli, za rovnakých podmienok ako občania krajiny, v ktorej sa nachádzate. Ak je ošetrenie bezplatné pre miestnych obyvateľov, nemusíte platiť ani vy. Ak je za ošetrenie potrebné zaplatiť, môžete požiadať o náhradu výdavkov vnútroštátnu inštitúciu a získať ju priamo počas vášho pobytu v danej krajine alebo o náhradu požiadať vašu zdravotnú poisťovňu po návrate domov. Vaše výdavky budú nahradené podľa pravidiel a sadzieb platných v krajine, v ktorej ste boli ošetrený. Získate teda náhradu celej sumy alebo budete musieť zaplatiť poplatky, ktoré znášajú pacienti podľa pravidiel platných v krajine, kde došlo k ošetreniu. Vaša poisťovňa môže prípadne rozhodnúť o náhrade celých nákladov podľa svojich vlastných pravidiel.

Bez európskeho preukazu zdravotného poistenia

Ak nemáte európsky preukaz zdravotného poistenia alebo ak ho nemôžete použiť (napríklad v súkromnej nemocnici, ktorá nepatrí do systému EPZP), je možné, že budete musieť za ošetrenie zaplatiť a po návrate domov žiadať vrátenie výdavkov. Toto platí pre verejných aj súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Avšak podmienky budú odlišné:

  • Nahradené budú iba výdavky za ošetrenie, na ktoré by ste mali nárok aj doma.
  • Vrátia sa vám však iba výdavky do výšky, ktorá zodpovedá nákladom za dané ošetrenie vo vašej domovskej krajine, čo môže byť menej ako ste zaplatili za ošetrenie.

Ak potrebujete naliehavé ošetrenie, vaša zdravotná poisťovňa môže pomôcť zaslaním faxu alebo mailu s potvrdením vášho zdravotného poistenia, čím môžete predísť platbe vopred.

 

Právne predpisy EÚ k danej problematike:

  • Smernica 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
  • Nariadenie č. 987/2009, ktorým sa ustanovuje postup vykonávania nariadenia č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
  • Nariadenie č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia

 

Zdroj: http://europa.eu/index_sk.htm

About the Author:

Leave A Comment