Starostlivosť o rodičov a deti u nás a v Európe

Domov/Nezaradené/Starostlivosť o rodičov a deti u nás a v Európe

Starostlivosť o rodičov a deti u nás a v Európe

Rodičovská dovolenka je u nás základným prostriedkom na zabezpečenie starostlivosti o malé deti. Jej parametre majú významný vplyv na život rodičov. Od toho, čo takáto dovolenka poskytuje a čo nie, závisí, či sa partneri rozhodnú mať potomka, či bude jeden, alebo viac, keď si založia rodinu, kto z dvojice bude pokračovať v kariére a podobne. „Mladí ľudia sa v súvislosti s narodením dieťaťa najviac obávajú zníženia životnej úrovne a zrušenia niektorých životných plánov.
Až za týmito dvoma skutočnosťami nasledujú iné typy obáv: strach zo straty práce či obmedzenie šancí na ďalšiu kariéru,“ uvádza sa vo výskumnej správe Inštitútu pre výskum práce a rodiny z tohto roku. Práve preto je dôležité dosiahnuť takú rodinnú politiku, ktorá by nestála v ceste vytváraniu rodinného zázemia a zároveň možnosti pracovnej realizácie oboch rodičov. Napríklad umožnením pracovať počas rodičovskej dovolenky, keďže aj samotná výška príspevku rodičovi si to žiada.

„Chýbajú inštitucionálne alternatívy predškolskej starostlivosti ako sú miniškôlky či rodinní profesionálni opatrovatelia,“ vraví Barbora Holubová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny. „Ak rodina nemá možnosť zabezpečiť opatrovanie niekým z príbuzných, môže sa dostať do vážnej finančnej situácie. Musí za opatrovanie dieťaťa platiť komerčnú cenu, alebo sa žena musí vzdať práce,“ dodáva Dušana Bieleszová z Únie materských centier.
Na možnosti opatery detí výrazne vplýva aj prístup zamestnávateľa. On môže poskytovať podporu v rôznych podobách, napríklad zabezpečenie voľného pracovného času, dotovanie školských jaslí, rôzne príspevky alebo podpora mužov v čerpaní rodičovskej dovolenky. Začleňovanie otca do opatery je napokon ďalším dôležitým krokom k zlepšeniu starostlivosti o dieťa. „Vytváranie citových väzieb medzi otcom a dieťaťom od útleho veku sa ukazuje rovnako dôležité ako vytváranie väzby medzi matkou a dieťaťom,“ uvádza Bieleszová. Často to však závisí od príjmov oboch rodičov, ktoré sú u nás všeobecne stále vyššie u mužov.

Zaujímavé rozdiely v európskych štátoch:

V ostatných európskych štátoch existujú rôzne systémy podpory starostlivosti o deti, ktoré sa rozlišujú v dĺžke materskej a rodičovskej dovolenky, v možnostiach ich čerpania, vo výške dávok a v ďalších výhodách. Napríklad matky v Španielsku, Holandsku, vo Francúzsku či v Estónsku dostávajú počas materskej 100 % svojho predošlého platu. Niektoré krajiny sú úspešnejšie v snahe o rovnaké začleňovanie matiek i otcov do opatery detí alebo v poskytovaní dostatočného priestoru na realizáciu matiek v rodine i zamestnaní. „Aktuálny trend je celkovo znižovať dĺžku rodičovského voľna s čo najmenšou možnou stratou príjmov rodiny v dôsledku narodenia a starostlivosti o dieťa.
Preto sa podporuje súbeh starostlivosti a práce, ako aj rozdelenie bremena straty príjmu a prerušenia pracovnej kariéry na oboch rodičov,“ vraví Barbora Holubová. Napríklad v Portugalsku po materskej a povinnej otcovskej dovolenke majú rodičia nárok na tri mesiace rodičovskej dovolenky, ktorú môže čerpať jeden z nich alebo striedavo obaja. V Bulharsku má otec po narodení dieťaťa nárok na 15 dní platenej dovolenky, ak bol rok predtým poistený. V Dánsku zasa rodičia po 14 -týždňovej materskej dovolenke majú rovnaký nárok na ďalších 32 týždňov „rodičovskej“ dovolenky, ktorú môžu vyčerpať až do deviateho roku veku dieťaťa.

Ako sa o rodičov a deti starajú iné štáty Európy?

Česká republika
V susednej Českej republike má na poberanie rodičovského príspevku na najmladšie dieťa v rodine nárok jeden z rodičov. Kým pre priznanie materského je nutné splnenie zákonných podmienok, nárok na rodičovský príspevok má rodič bez ohľadu na majetkové pomery či výšku príjmu.

Výška rodičovského príspevku
Výška rodičovského príspevku v susednej Českej republike je od roku 2012 stanovená na úrovni 220 000 Kč, pričom rodič si sám zvolí, ako dlho bude príspevok poberať (od dvoch do štyroch rokov). Výška rodičovského príspevku sa podľa toho nastaví. Dĺžka poberania príspevku, a tým aj jeho výška, sa môže zmeniť, a to jeden krát za tri mesiace. Príspevok však nesmie presiahnuť 70 % predchádzajúceho vymeriavacieho základu.

Rakúsko
Rodinná politika je jedna z najveľkorysejších v Európe. Materská dovolenka sa začína osem týždňov pred predpokladaným dňom pôrodu. Matka pri tom dostáva dávku vo výške svojho priemerného zárobku za posledné tri mesiace. Rodičovská dovolenka môže trvať do dvoch rokov dieťaťa. Podpora je možná v troch variantoch: na 15 mesiacov, na 20 mesiacov alebo na 30 prvých mesiacov.

Poľsko
Potýka sa s vysokým rizikom detskej chudoby, nedostatočným počtom vhodných zariadení detskej starostlivosti a nízkym pôrodným indexom. Detská dávka sa dá doplňovať rôznymi ďalšími dávkami od miestnych úradov. Rodičovská dovolenka môže trvať tri roky v období do štyroch rokov dieťaťa. Existuje aj jednorazová dávka pri narodení dieťaťa.

Maďarsko
Materská dávka siaha do výšky 70 % priemerného hrubého zárobku. Ak chce rodič dostávať podporu, nemôže pracovať do jedného roku dieťaťa. Rodičovská dovolenka do dvoch rokov a dávka je do 70 % výšky ich zárobku, ale nie viac ako 376 € mesačne. Existuje aj program na podporu dlhodobého sporenia dieťaťa – Baby bond. Pri narodení získa dieťa jednorazový príspevok asi 150 €, ktoré sa ukladajú do banky až do dosiahnutia 18 rokov veku dieťaťa. Otcovia si môžu vziať zo zamestnania extra päť dní dovolenky paralelne s materskou dovolenkou, platí to zamestnávateľ, refunduje štát.

Francúzsko
Má silnú podporu veľkých rodín, ženskej zamestnanosti a spojenia rodinného a pracovného života. Rodinný príspevok je základom francúzskej rodinnej podpory. Materská je v rovnakej výške ako predošlý príjem, vypláca sa počas 16 týždňov, otcovia majú nárok na príspevok za 11 plne odpracovaných dní. Jednorazový príspevok pri narodení je 894, respektíve 1788 €, mesačne sa tiež vypláca dávka rodičovi, ktorý žije sám, podľa príjmu a počtu detí. Na jedno dieťa je to napríklad 778 €. Rodinné dávky pre rodiny s viac deťmi sa začínajú na 124 € za mesiac na dve deti, 282 € na tri deti a 159 € za každé ďalšie dieťa. Škôlky alebo jasle sú pre deti od dvoch mesiacov, hneď po skončení materskej dovolenky.

Švédsko
Platené rodičovské voľno môžu čerpať obidvaja rodičia maximálne 16 mesiacov na jedno dieťa. Z toho 13 mesiacov dostáva rodič 80 % predchádzajúcej mzdy. Každý z rodičov má neprenositeľné právo na dva mesiace plateného rodičovského voľna. Zvyšných 12 mesiacov si môžu otec a matka ľubovoľným spôsobom rozdeliť medzi sebou. Nárok na absenciu z práce na plný pracovný úväzok je maximálne do 18 mesiacov dieťaťa. Potom majú rodičia nárok na 25-percentný pracovný úväzok až do veku osem rokov dieťaťa alebo do ukončenia prvého ročníka v škole.

Zdroj: http://zena.sme.sk/
http://www.finance.sk/

About the Author:

Leave A Comment